سنگفرش

باغبان پارک ، سنگفرشها را راه رفته می شمرد و گهگاهی سوتش را به صدا در می آورد ، حواسش پرت می شد و دوباره می شمرد ...

یک ، دو ، سه

/ 1 نظر / 12 بازدید
سايه+

من دوست دارم توي يه خط روي سنگ فرشا راه برم..........بعضي وقتا نامنظم بودن اونا حواسم رو پرت ميكنه[چشمک]