خدای دیگر

رو به خدا کرده بودم 

تمامی ناسزا های دنیا را نثارش کردم 

خندید و گفت :

بنده 

من خدای تو نیستم ،

هیچ بنده ای به خدای خود ناسزا نمی گوید

خدای تو خدای دیگریست .

پیدایش کن 

و من هنوز دنبال خدا می گردم

/ 2 نظر / 12 بازدید
alive

لایکککککککککککک.. من هم میگردم... ولی...