کیلو چند ؟

خیار به سبزی اش می نازد ،گوجه به گردی اش ، و من به پریشانی افکارم فکر می کنم .

/ 4 نظر / 4 بازدید
. . .

مثلا" خواستی بگی نترسی ؟ فایده نداره بازم تو هنوز یه ترسویی در ضمن ... هیچی

. . .

شاید بشناسی ام شاید ...

9M4

اینها خودت نوشتی