ماهی

هیچ فکر کرده ای ؟

که ماهی ها هم گریه می کنند

/ 2 نظر / 12 بازدید
ز و یــــا

ماهی ها هم گریه می کنند ... و ما چه بی رحمانه به ماهی حوض ِ حیاط می نگریم و می گوییم چه ماهی زیبا و سرخی ... ! اما چشمان سرخ او را ندیده ایم ...!!!!! [گل]

سوگند

غرق شده اند در اشک!